Kto spracúva osobné údaje?
www.turzak-art.sk je autorskou stránkou maliara Tomáša Turzáka.
Obchodné meno:
PaedDr. Tomáš Turzák, PhD.
Okružná ulica 827/2
951 13 Branč
DIČ: 1085280614

Aké osobné údaje spracúvam?
Spracúvame o vás bežné osobné údaje, ako napríklad vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko), kontakt (email, tel. č.), príp. údaj o dosiahnutom vzdelaní.

Za akým účelom údaje spracúvam?
Kúpa / Predaj diela: Vaše osobné údaje uchovávam, kým nedôjde k naplneniu účelu ich spracúvania, t.j. k predaju diela zvoleným spôsobom, avšak max. po dobu 3 rokov. Účtovné doklady súvisiace so zmluvami uchovávam po dobu 10 rokov od roku, ktorého sa týkajú, za účelom spracovania a vedenia účtovníctva.
Vzájomná komunikácia: V prípade, že ma kontaktujete v akejkoľvek záležitosti akýmkoľvek spôsobom (poštou, emailom alebo telefonicky) vaše osobné údaje spracúvam na účely vzájomného kontaktu s vami. Osobné údaje budem uchovávať po dobu jedného roka od ukončenia komunikácie.
Marketing: Marketingové informácie budem zasielať iba v takom rozsahu a takých intervaloch, aby pre vás neboli obťažujúce. Osobné údaje na účely priameho marketingu spracúvam na základe vášho súhlasu. Vaše osobné údaje poskytnuté za účelom marketingu uchovávam po dobu max. 5 rokov.

Nevyhnutnosť poskytnúť osobné údaje
Dotknutá osoba je povinná osobné údaje poskytnúť, ak je poskytnutie zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.

Poskytovanie a sprístupňovanie Vašich osobných údajov tretím stranám
Vaše osobné údaje neposkytujem tretím stranám a využívané sú výhradne pre moju profesijnú potrebu.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov
Právo na prístup – máte právo vedieť, aké údaje o vás spracúvam, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavam a či a komu ich poskytujem.
Právo na opravu – osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracúvam sú nepresné alebo neúplné, máte právo na ich úpravu.
Právo na výmaz – vaše osobné údaje vymažem: a) ak ich už nepotrebujeme na účely, na ktoré som ich spracovával; b) ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov c) myslíte si, že vaše osobné údaje spracúvam nezákonne.
Právo na prenos údajov – máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste mi vy sami poskytli.
Právo namietať proti spracúvaniu – máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.
Právo podať sťažnosť – v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvam neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi máte právo proti tomu podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR.
Právo odvolať súhlas – máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.

Ako a kde si môžete uplatniť tieto práva?
Ak máte otázky k použitiu Vašich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vyššie popísané práva, môžete sa na mňa obrátiť e-mailom, písomne alebo osobne.

Bezpečnosť
Prijal som potrebné zákonné, organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré sú v súlade so štandardmi o bezpečnosti údajov a ochrane súkromia.